Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SCANDIA MASKIN AS


1. Priser
Alle priser er i norske kroner og eks. mva. Mva og eventuelt andre offentlig pålagte avgifter og
eventuell spesialemballasje kommer i tillegg. I de tilfeller selger har inngått avtale med fraktfører
om forsendelse av varen, kommer også fraktomkostningene i tillegg. Selger har rett til å endre
kontraktsprisen som følge av endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, endringer i pris fra
fabrikk eller andre forhold utenfor selgers kontroll i perioden mellom kontraktsinngåelsen og
leveringstidspunktet.


2. Levering
Levering anses skjedd når kunden henter varen i selgers lokaler i Drammen. Dersom varen skal
sendes fra selger til kunde, anses levering å ha funnet sted når varen er overlevert til fraktfører,
som kan være DSV, Håkull eller andre som henter varen i selgers lokaler, selv om det er selger
som har inngått avtale med fraktfører. Risikoen for varen går over på kjøper fra og med varens
overlevering til fraktfører. Når risikoen for varen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers
forpliktelse til å betale kjøpesummen bort ved at varen deretter går tapt, skades eller minskes som
følge av forhold som ikke beror på selger. Krav på grunn av forsinkelse eller beskadigelse under
transport kan ikke rettes mot selger. Selger kan foreta dellevering med mindre det er skriftlig
avtalt at levering skal skje under ett.


3. Betalingsbetingelser
gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven, fra forfall til betaling finner sted.
Kjøper er ikke berettiget til å holde tilbake kjøpesummen eller motregne krav i kjøpesummen, med
mindre dette er skriftlig akseptert av selger eller det foreligger rettskraftig dom for kravet.


4. Salgspant
Selger forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen med tillegg av eventuelle
renter og omkostninger. Selger har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøper misligholder sin
betalingsplikt.


5. Reklamasjon
Kjøper plikter å undersøke mottatt vare for feil eller mangler straks han har mottatt varen.
Reklamasjon på grunn av feil og mangler må skje snarest og senest 14 dager etter mottak av varen.
Feil og mangler som først kan påvises når varen er montert og prøvekjørt, skal meldes senest 14
dager etter at feilen er oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 6 mndr fra varen er levert kjøper.


6. Retur av varer
Varer som er levert i kontraktsmessig stand tas ikke i retur uten forutgående avtale med selger.
Dersom selger har akseptert å ta en vare i retur, skjer returforsendelse/levering for kjøpers regning
og risiko, og kjøper plikter å betale et returgebyr på 20 % av kjøpesummen, med mindre annet
avtales med selger. Varer som bærer preg av å være brukt tas ikke i retur. Varen må returneres i
originalemballasje. Varer som er levert i spesialutførelse, og varer som er spesielt bearbeidet etter
kundens spesifikasjoner, tas ikke i retur.


7. Erstatningsansvar
Selgers erstatningsansvar er oppad begrenset til kjøpesummen for den vare kravet har sitt utspring
i. Selger er ikke ansvarlig for tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvenstap så
som produksjonstap, avsavnstap, arbeidsutgifter, tapt fortjeneste, skade på gjenstander,
personskade, dagmulkt, leietap eller annet direkte eller indirekte tap.


8. Leveringshindring/force majeure
Selger har intet ansvar for forsinket eller uteblitt levering hvis dette skyldes forhold som ligger med
ved kontraktsinngåelsen, f.eks. tilfeldig undergang av den vare kjøpet angår, krig, brann, leverandør
eller lignende. Når slik hindring inntreffer skal partene avtale et nytt leveringstidspunkt, forutsatt at
levering kan skje innen rimelig tid etter at hindringen opphørte.
Dersom varen ikke kan leveres innen rimelig tid etter at hindringen opphørte, har kjøper intet krav mot selger utover en
rett til å få tilbakebetalt allerede betalt kjøpesum.


9. Virkeområde
Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse for alle tilbud, salg og leveranser av
varer til kunde, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers innkjøpsvilkår gjelder kun dersom dette
skriftlig er akseptert av selger.


10. Lovvalg
Enhver tvist som måtte oppstå på grunn av ovennevnte betingelser skal avgjøres etter norsk lov.
Søksmål skal anlegges ved selgers verneting.

 


Scandia Maskin AS, Drammen 8.april 2021

Kontakt meg

Fyll inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så fort som mulig!